Selfish love

31 tekstów – auto­rem jest Sel­fish lo­ve.

Wreszcie uświado­miłam so­bie, że byłeś zwykłym kłamcą, a mo­je uczu­cie było fik­cją, więc py­tam. Dlacze­go na­dal boli? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 listopada 2010, 22:34

Często na­wet naj­większa miłość cha­rak­terów nie ma szans w star­ciu z fizycznością. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 marca 2010, 22:14

Gdy­by ludzie by­li ideal­ni, świat byłby prze­raźli­wie nudny. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 2 marca 2010, 23:05

Świat nie jest ta­ki ok­rutny, jak ci się wydaje. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 28 lutego 2010, 16:47

Życie jest trud­ne, ale nie nudne. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 22 lutego 2010, 20:17

Bo cza­sem mil­cze­nie jest roz­paczli­wym krzy­kiem o pomoc. 

myśl
zebrała 65 fiszek • 20 lutego 2010, 17:57

Ko­bieta uwodzi do mo­men­tu gdy mężczyz­na zaczy­na się nią interesować. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 18 lutego 2010, 21:37

Już raczej wo­le być ego­cen­trycznym sza­leńcem niż pustą ma­rionetką ze zbiorową świado­mością i głową wy­pełnioną szuf­ladko­wymi ideami. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 17 lutego 2010, 15:09

Nie boję się włas­nej śmier­ci...boję się śmier­ci moich przyjaciół. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 16 lutego 2010, 18:46

Lecz przyz­naj Kot­ku, że bez nut­ki zaz­drości i niepew­ności w naszej miłości byłoby po pros­tu nud­no...tak no...bez większej żądzy i na­miętności.

*Słowa mo­jego chłopaka. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 15 lutego 2010, 17:43
Selfish love

xxx

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Selfish love

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność